Dzień dobry

Nazywam się Paweł Grata i jestem 

#Uniwersytet_jest_wartością

Obszary priorytetowe działań

Nauka

Celem kadencji 2024-2028 jest rozwój potencjału naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego w korelacji z wymaganiami ewaluacyjnymi. Uniwersytet Rzeszowski powinien utrzymać rolę lidera regionalnego oraz stworzyć "wyspy" doskonałości naukowej, tj. specjalizacje umożliwiające osiągnięcie krajowego, europejskiego i światowego poziomu badań naukowych. 

Dydaktyka

Celem Uniwersytetu jest nie tylko prowadzenie badań ale przede wszystkim uczenie i przygotowywanie młodych ludzi do pełnienia funkcji publicznych, biznesowych i społecznych. Uniwersytet Rzeszowski to uczelnia z największą ofertą edukacyjną w regionie. Moim zadaniem jako Rektora będzie optymalizacja dydaktyki pod kątem oczekiwań kandydatów, stworzenie kierunków anglojęzycznych w każdym Kolegium oraz wspieranie nauczycieli akademickich w ich rozwoju dydaktycznym.

Uniwersytet jako wspólnota

Uniwersytet Rzeszowski jako młody Uniwersytet wciąż się tworzy dlatego jednym z głównych priorytetów Rektora w nowej kadencji będą działania scalające wspólnotę akademicką oraz szacunek dla poprzednich pokoleń i całego środowiska akademickiego Rzeszowa

Współpraca

Współcześnie prowadzenie nauki wymaga wielopoziomowej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Mając świadomość wyjątkowego położenia Uniwersytetu uznaję za cel zwiększenie współpracy międzyuczelnianej zarówno w kraju jak i za granicą, wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej i studenckiej. Tworzenie nowych międzynarodowych sieci badawczych ze znaczą rolą Uniwersytetu Rzeszowskiego. Chcę również aby Uniwersytet służył swoim potencjałem i zapleczem firmom i insytucjom z podkarpacia.

Komitet Poparcia prof. dr hab. Pawła Graty – kandydata na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
na kadencję 2024-2028

Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego:
prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 2002-2008
prof. dr hab. Stanisław Uliasz – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008-2012
prof. dr hab. Aleksander Bobko – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012-2015

Prorektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego:
prof. dr hab. Marek Koziorowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 2016-2019; Dziekan Zamiejscowego 
             Wydziału Biotechnologii 2008-2016
prof. dr hab. Idalia Kasprzyk – Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych 2020-2024; Dziekan Kolegium Nauk
             Przyrodniczych 2019-2020
prof. dr hab. Elżbieta Feret – Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych 2020-2024; Dziekan Wydziału Prawa i
             Administracji 2016-2019
dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 2020-2024

Dziekani Uniwersytetu Rzeszowskiego:
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego 2012-2016
dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR – Dziekan Wydziału Muzyki 2014-2019
prof. dr hab. Sabina Grabowska – Dziekan Kolegium Nauk Społecznych 2019-2024
dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Dziekan Wydziału Ekonomii 2016-2019
dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych 2020-2024
dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR – Dziekan Wydziału Sztuki 2016-2019
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Dziekan Wydziału Filologicznego 2008-2012
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 2012-2013, Dziekan Wydziału 
           Pedagogicznego 2014-2019
dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR – Dziekan Wydziału Biotechnologii 2016-2019O mnie

Biogram

Prof. dr hab. Paweł Grata urodził się w Rzeszowie 11 grudnia 1971 roku, córka Julia, żona Joanna. W 1990 absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, następnie ukończył historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995), doktorat uzyskał 16 marca 2000 roku (promotor prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak), stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii gospodarczej otrzymał 10 czerw-ca 2010 roku, tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych został mu nadany decyzją Prezydenta RP z dnia 25 października 2019 roku.
Po ukończeniu studiów zatrudniony jako asystent w Instytucie Historii ówczesnej WSP w Rzeszowie, w 1997 przebywał na półrocznym stażu naukowym w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2000 roku na stanowisku adiunkta, od 1 października 2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 1 grudnia 2019 na stanowisku profesora. Z racji prowadzonych badań, koncentrujących się na zagadnieniach historii społeczno-gospodarczej oraz polityki gospodarczej i społecznej, w 2002 roku podjął współpracę z ówczesną Katedrą Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1 października 2011 roku pracownik Katedry Politologii, obecnie Instytutu Nauk o Polityce, kierował w nim Zakładem Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych. Od 1 września 2016 roku ponownie w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie kieruje Zakładem Historii Gospodarczej i Społecznej.

Akademia

Rzecznik Dyscyplinarny Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. nauczycieli akademickich w latach 2005-2008, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2012-2016, Kierownik Studiów Doktoranckich z Historii w okresie 2014-2016, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2016-2019, członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w kadencji 2016-2020. Od roku 2019 Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2020 z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego członek Uniwersyteckiej Komisji Nauki przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Od 2022 członek Rady Szkoły Doktorskiej Milton Friedman University w Budapeszcie.

W latach 2015-2021 oraz ponownie od 2023 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, w tym w latach 2017-2021 Prezes Zarządu; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Od 2016 roku wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego ukazującego się od 1931 roku najstarszego polskiego czasopisma naukowego z zakresu historii gospodarczej i społecznej „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, członek Rady Naukowej wydawanych od 1966 roku „Studia Historiae Oeconomicae”; twórca i redaktor naczelny kwartalnika „UR Journal of Humanities and Social Sciences”.  

Nauka

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz przemian gospodarczych i społecznych w Polsce południowo-wschodniej w II połowie XX i na początku XXI wieku. Autor blisko dwustu publikacji naukowych, w tym 7 monografii autorskich, m. in: The origins of the welfare state: Polish social policy in 1918–1939, Berlin 2021; Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950, Rzeszów 2018; Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje - działania, Rzeszów 2013; Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2009; Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925), Rzeszów 2008; Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2002; 4 monografii współautorskich: Tracing Rzeszów`s memo-rial sites [współautorzy E. Czop, A. Bonusiak], Rzeszów 2017; Tropem rzeszowskich miejsc pamięci [współautorzy E. Czop, A. Bonusiak]; A Prometheus on a Human Scale – Ignacy Łu-kasiewicz [współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski]; Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę, Warszawa 2021 [współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski]; redaktor i współredaktor 21 monografii zbiorowych, w tym sześciu tomów „Studiów z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku” oraz sześciu tomów serii wydawniczej „Biblioteka polskiej modernizacji”; autor 83 rozdziałów w monografiach zbiorowych, 60 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, 16 recenzji i sprawozdań, uczestnik 54 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Promotor w pięciu postępowaniach doktorskich, recenzent w dwóch postępowaniach o nadanie tytułu naukowego, w czterech postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w 17 przewodach doktorskich.

Kierownik realizowanego od 2018 roku projektu „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i opiewającego na kwotę 1 365 819 zł oraz realizowanego od 2022 roku projektu „Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa na kwotę 412 850 zł; wykonawca w projekcie NCN „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej”, kierowanym przez prof. dr hab. Janusza Żarnowskiego w latach 2011-2013, kierownik i wykonawca w 5 innych projektach.  Od 2024 kierownik projektu "W trosce o rodzinę. Pomoc społeczna na ziemiach polskich od XIX do XXI wieku. Słownik historyczny" finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego wysokość finansowania wynosi 1 716 058 zł. 

Zapraszam do kontaktu

Copyright Paweł Grata 2023-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone